โครงการสร้างเสริมคติและความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสถานบันการศึกษา และร่วมบรรยายสภาพปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่


Share: