หน้าแรก

หน้าปก ในหลวง
งานนำเสนอ3
งานนำเสนอ2
สไลด์2
สไลด์3
งานนำเสนอ1
4444
slide3
12
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าว เด่น

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นการพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่/จังหวัด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชม ให้เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนและเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และบริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service Center)สำหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

กองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Youtube สนง.พมจ.ชม.

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน One Home จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

นิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ ราษฎรบนพื้นที่สูง

ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา1

สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา2

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคเหนือ)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

592111
Total Visitors
463
Visitors Today
24
Live visitors
592111
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 50300

053 112 716 

Fax 053 112 718

 chiangmai@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial