หน้าแรก

หน้าปก ในหลวง
งานนำเสนอ3
งานนำเสนอ2
สไลด์2
สไลด์3
งานนำเสนอ1
4444
slide3
12
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าว เด่น

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นการพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่/จังหวัด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชม ให้เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนและเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และบริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service Center)สำหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

กองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Youtube สนง.พมจ.ชม.

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน One Home จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

นิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ ราษฎรบนพื้นที่สูง

ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา1

สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา2

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคเหนือ)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

792223
Total Visitors
330
Visitors Today
1
Live visitors
792223
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 50300

053 112 716 

Fax 053 112 718

 chiangmai@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial