โครงการขับเคลื่อนการดำเนินตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2566


Share: