เชิญบุคลาการเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

https://drive.google.com/file/d/1Exs9N01bBOB2JrMmyP6fRX0FH5qAFBZl/view?usp=sharing

Share: