หารือและขอแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่


Share: