หารือเรื่องการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 และสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (ภาคเหนือ)


Share: