หยุดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ

https://en.wikipedia.org/wiki/Child_grooming
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/137.0/DLM329200.html
https://www.courtsofnz.govt.nz/for-lawyers/question-trails/sex-offences/sexual-grooming-where-the-statutory-defence-is-raised-sections-131b-98aa-1-f-and-98aa-3-crimes-act-1961/

Share: