ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

1.อำเภอเมืองเชียงใหม่

          1.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลช้างเผือก

          1.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าแดด

          1.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสุเทพ

          1.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองป่าครั่ง

          1.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองหอย

          1.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลฟ้าฮ่าม

          1.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าศาลา

2.อำเภอจอมทอง

          2.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านหลวง

          2.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลข่วงเปา

          2.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบเตี๊ยะ

          2.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแปะ

          2.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอยแก้ว

          2.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สอย

3.อำเภอแม่แจ่ม

          3.1ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลช่างเคิ่ง

          3.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าผา

          3.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านทับ      

          3.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ศึก

          3.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาจร

          3.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหินฝน

          3.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกองแขก

4.อำเภอเชียงดาว

          4.1ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเชียงดาว

          4.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นะ

          4.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองงาย

          4.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองนะ

          4.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองคอง

          4.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปิงโค้ง

          4.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งข้าวพวง

5.อำเภอดอยสะเก็ด

          5.1ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเชิงดอย

          5.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันปูเลย         

          5.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลลวงเหนือ

          5.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าป้อง

          5.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสง่าบ้าน

          5.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าลาน

          5.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดขวัญ

          5.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสำราญราษฎร์

          5.9 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่คือ

          5.10 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดใหญ่

          5.11 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ฮ้อยเงิน

          5.12 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โป่ง

          5.13 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าเมี่ยง

          5.14 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเทพเสด็จ

          5.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

6.อำเภอแม่แตง

          6.1ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันมหาพน

          6.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่แตง

          6.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขี้เหล็ก

          6.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลช่อแล

          6.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่หอพระ

          6.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบเปิง

          6.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านเป้า

          6.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันป่ายาง

          6.9 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าแป๋

          6.10 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองก๋าย

          6.11 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านช้าง

          6.12 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกึ๊ดช้าง

          6.13 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอินทขิล

7.อำเภอแม่ริม

          7.1ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลริมใต้

          7.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลริมเหนือ

          7.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันโป่ง

          7.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขี้เหล็ก

          7.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสะลวง

          7.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลห้วยทราย

          7.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่แรม

          7.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโป่งแยง

          7.9 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สา

          7.10 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอนแก้ว

          7.11 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเหมืองแก้ว

8.อำเภอสะเมิง

          8.1ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสะเมิงใต้

          8.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสะเมิงเหนือ

          8.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สาบ

          8.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ่อแก้ว

          8.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลยั้งเมิน

9.อำเภอฝาง

          9.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียง

         9.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลม่อนปิ่น

          9.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่งอย

          9.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สูน

          9.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันทราย

          9.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่คะ

          9.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ข่า

          9.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโป่งน้ำร้อน

10.อำเภอแม่อาย

          10.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่อาย

          10.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สาว

          10.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันต้นหมื้อ

          10.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาวาง

          10.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าตอน

          10.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านหลวง

          10.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลมะลิกา

11.อำเภอพร้าว

          11.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียง

          11.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งหลวง

          11.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าตุ้ม

          11.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าไหน่

          11.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันทราย

          11.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านโป่ง

          11.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน้ำแพร่

          11.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเขื่อนผาก

          11.9 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่แวน

          11.10 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ปั๋ง

          11.11 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโหล่งขอด

12.อำเภอสันป่าตอง

          12.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลยุหว่า

          12.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันกลาง

          12.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าวังพร้าว

          12.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลมะขามหลวง

          12.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ก๊า

          12.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแม

          12.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง

          12.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งสะโตก

          12.9 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งต้อม

         12.10 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน้ำบ่อหลวง  

         12.11 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลมะขุนหวาน

13.อำเภอสันกำแพง

          13.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันกำแพง

          13.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทรายมูล

          13.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลร้องวัวแดง

          13.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบวกค้าง

          13.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแช่ช้าง

          13.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลออนใต้

          13.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ปูคา

          13.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลห้วยทราย

          13.9 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลต้นเปา

          13.10 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันกลาง

14.อำเภอสันทราย

          14.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันทรายหลวง

          14.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันทรายน้อย

          14.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันพระเนตร

          14.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันนาเม็ง

          14.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันป่าเปา

          14.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองแหย่ง

          14.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองจ๊อม

          14.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองหาร

          14.9 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่แฝก

          14.10 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่แฝกใหม่

          14.11 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองเล็น

          14.12 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าไผ่

          14.13ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

15.อำเภอหางดง

          15.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหางดง

          15.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองแก๋ว

          15.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหารแก้ว

          15.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองตอง

          15.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนคง

          15.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบแม่ข่า

          15.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแหวน

          15.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันผักหวาน

          15.9 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองควาย

          15.10 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านปง

          15.11 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน้ำแพร่

16.อำเภอฮอด

          16.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหางดง

          16.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลฮอด

          16.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านตาล

          16.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ่อหลวง

          16.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ่อสลี

          16.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาคาเรือ

          16.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าข้าม

17.อำเภอดอยเต่า

          17.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอยเต่า

          17.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าเดื่อ

          17.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลมืดกา

          17.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแอ่น

          17.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบงตัน

          17.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโปงทุ่ง

          17.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าข้าม

18.อำเภออมก๋อย

          18.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอมก๋อย

          18.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลยางเปียง

          18.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ตื่น

          18.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลม่อนจอง

          18.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบโขง

          18.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาเกียน

19.อำเภอสารภี

          19.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลยางเนิ้ง

          19.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสารภี

          19.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมภู

          19.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไชยสถาน

          19.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขัวมุง

          19.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองแฝก

          19.7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองผึ้ง

          19.8 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่ากว้าง

          19.9 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอนแก้ว

          19.10 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าวังตาล

          19.11 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันทราย

          19.12 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าบง

20.อำเภอเวียงแหง

          20.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองแหง

          20.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเปียงหลวง

          20.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแสนไห

21.อำเภอไชยปราการ

           21.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปงตำ

           21.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศรีดงเย็น

           21.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ทะลบ

           21.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองบัว

22.อำเภอแม่วาง

          22.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกาด

          22.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งปี็

          22.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งรวงทอง

          22.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่วิน

          22.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอนเปา

23.อำเภอแม่ออน

          23.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลออนเหนือ

          23.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลออนกลาง

          23.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านสหกรณ์

          23.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลห้วยแก้ว

          23.5 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ทา

          23.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทาเหนือ

24.อำเภอดอยหล่อ

          24.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอยหล่อ

          24.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสองแคว

          24.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลยางคราม

          24.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันติสุข

25.อำเภอกัลยาณิวัฒนา

          25.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านจันทร์

          25.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่แดด

          25.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ่มหลวง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (เอกชน)

          1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคมและรับเรื่องร้องทุกข์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

          2. ศูนย์ช่วยเหลือสังคมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสังคมเชียงใหม่ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial