ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่อาศัยอยู่บริเวณคลองร่องกระแจะ

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่อาศัยอยู่บริเวณคลองร่องกระแจะ โดยได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Evergreen มูลนิธิเสริมสร้างชุมชนและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเชียงใหม่ (CSR CM) พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป


Share: