ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ


Share: