ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรเครือข่ายดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการขับเคลื่อนงานเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2566


Share: