ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: