ประชุมปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ 2566


Share: