ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณาค่าสินไหมให้แก่ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์


Share: