ประชุมช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ

     นางจิราพร  เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุมช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะะ ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคเหนือ) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยและอาสาสมัคร (กรีนเนเจอร์) ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านร่มไทร)  ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


Share: