ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2564

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววริสราบุญมา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายชัชวาล  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม


Share: