ประชุมคณะทำงานฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share: