ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่19มีนาคม2564นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการฯ มีมติสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 22 ราย และสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย


Share: