ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: