ตรวจตรา ดูแล เฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามพื้นที่เสี่ยง/จุดเสี่ยงในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


Share: