การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและถอดบทเรียนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทีมสหวิชาชีพค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567


Share: