การประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566


Share: