โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนพื้นที่สูง

วันที่ 15 – 17 มีนาคม พ.ศ.2564 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจุฑาทิพย์ จักขุเรือง นักสังคมสงเคราะห์ เดินทางไปราชการ เพื่อเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนพื้นที่สูง จำนวน 3 รุ่น ในพื้นที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่


Share: