โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการ

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


Share: