โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางจินตนา กาทองทุ่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมเป็นคณกรรมการประเมินโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอแม่ริม รอบที่ 1


Share: