เวทีสัมมนาและลงนามบันทึกข้อตกลง “แนวทางปฏิบัติในการประสานงานให้ความช่วยเหลือคุ้มครองกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เป็นแรงงานข้ามชาติ”


Share: