เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขออนุมัติจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กเพื่อสนับสนุนให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่


Share: