เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรฯ ดีเด่น เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565


Share: