อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว”

          นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว”ผ่าน Video Conference โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ 1.ครอบครัวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ พมจ.       2.การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำตามอำนาจหน้าที่ของ พมจ. 3.บทบาท พมจ. และการประสานงานกับทีมสหวิชาชีพร่วมกันแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง


Share: