สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ขอส่งรายงานการจัดการความรู้ KM เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1Xci5dacwh1xeRI44goVqyMqnmUh0aq3Z?usp=sharing

Share: