สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)

https://drive.google.com/drive/folders/1CzFpwKAff7pbIi47kaDVjL-V74WTAerv?usp=sharing

Share: