สนง.พมจ.เชียงใหม่ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


Share: