ร่วมรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ประจำสัปดาห์

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.10 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ประจำสัปดาห์ ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ F.M. ความถี่ 93.25 MHz และระบบ A.M. ความถี่ 639 KHz ประเด็นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “เราชนะ” และการช่วยเหลือเด็กถูกละเมิด และการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก พร้อมกับนางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวผู้ถูกกักตัวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและบทลงโทษกรณีรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


Share: