รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

https://drive.google.com/file/d/1-UsqSksxab6U8VrWS10K3Kiit9CBcg0p/view?usp=sharing


Share: