นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 และเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นการช่วยเสริมสร้างโอกาสด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเยาวชนในโลกยุคใหม่ ในกลุ่มโรงเรียนนำร่องภายใต้สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน โดยขอความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ AIS..โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่คณะครู ตัวแทนนักเรียน และร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

     


Share: