รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบปะตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการรายงานผลดำเนินงานในการพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ


Share: