ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564

hr

วิสัยทัศน์

 • ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมอย่างมีผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 1. เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
 2. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
 4. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)hr

วิสัยทัศน์

 • สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

พันธกิจ

    1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
    2. สร้างเสริมครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
    3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
    4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และมีความมั่นคงในชีวิต
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์

    1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
        ประกอบด้วย 4 โครงการสำคัญ

          1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย

          2) โครงการส่งเสริมครอบครัวให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ

          3) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ทุกช่วงวัย

          4) โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง

    2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

        ประกอบด้วย 2 โครงการสำคัญ

          1) โครงการยกระดับการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีความครอบคุลม

          2) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

    3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

        ประกอบด้วย 4 โครงการสำคัญ

          1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

          2) โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

          3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและสนับสนุนการสร้างจิตอาสาในประชากรทุกช่วงวัย

          4) โครงการส่งเสริมการลงทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

    4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

        ประกอบด้วย 5 โครงการสำคัญ

          1) โครงการบริหารจัดการกำลังคนของ พม.

          2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พม. ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

          3) โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

          4) โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

          5) โครงการขับเคลื่อน พม. สู่รัฐบาลดิจิทัล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อค่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. สร้างหลักประกันทงสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 3. ส่งเสริมภาคีเคลือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ และยุทศาสตน์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564

hr

วิสัยทัศน์

 • ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมอย่างมีผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 1. เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
 2. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
 4. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial