มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2564

       นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือกนางบัวแก้ว กัณทวี อายุ 89 ปี อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอสันป่าตอง เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุจำนวน 13 ท่าน ซึ่งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกบุคคล ผู้ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากคุณสมบัติเป็นผู้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความดี มีศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม  ต่อครอบครัว สังคม มีผลงานดีเด่นและมีผลงานต่อเนื่องเป็นรูปธรรม


Share: