มอบเครื่องนอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย พื้นที่อำเภอจอมทอง


Share: