พิธีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย อำเภอสันกำแพง


Share: