พม. ชูนวัตกรรมสมุดพกครอบครัว ขจัดปัญหาความยากจน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

นางสาววริสรา บุญมา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชูนวัตกรรมสมุดพกครอบครัว ขจัดปัญหาความยากจน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกมิติอย่างยั่งยืน ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


Share: