ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่

       นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน    และเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


Share: