ประชุมเพื่อรับการตรวจติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน


Share: