ประชุมเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์หลังเกิดภัย และแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย เฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมการเผชิญเหตุสาธารณภัย


Share: