ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ และเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงพื้นที่และโครงการเชิงประเด็น ปี 2565”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ และเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงพื้นที่และโครงการเชิงประเด็น ปี 2565” ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว


Share: