ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดเชียงใหม่


Share: