ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกคลองแม่ข่า

          นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกคลองแม่ข่า ผ่านระบบ Video Conference (VTC) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด โดยมี พล.ต.สุขศักดิ์ ดนัย นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ฝยก.ฝอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน เป็นประธานในการประชุม


Share: