ประชุมสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวง พม. สู่การปฏิบัติ


Share: