ประชุมวางแผนการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและการสำรวจข้อมูลครัวเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา


Share: