ประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่

       นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC).    ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้นำในการประชุมของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุม1 ศอญ.จอส.พระราชทาน     เขตพระราชฐาน เขาดินวนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน(ศอญ.) เป็นประธานในการประชุม


Share: